Andrews Academic Achievement Award

Department of Statistical Sciences, University of Toronto

This award is given for outstanding work in the Master’s program by the Department of Statistical Sciences at the University of Toronto.

Previous recipients of the Andrews Academic Achievement Award:

2018-19 – David Veitch
2017-18 – Daniel Flam-Shepherd
2016-17 – Jeffrey Negrea
2015-16 – Xuheng Chen, Xing Shuo Zhai
2014-15 – Ali Al-Aradi, Alex Stringer
2013-14 – Namdar Homayounfar, Yi Lu
2012-13 – Vu Thien Huong Le, Evgeny Levi
2011-12 – Craig Burkett
2010-11 – Hanyue Wang
2009-10 – Cody Severinski
2008-09 – Mark Koudstaal
2007-08 – Lian Huan Ng
2006-07 – Tim Guimond and Lizhen Xu
2005-06 – Yuntian Fan and Tak Hong Victor Leung
2004-05 – Bin Li
2003-04 – Angel Valov
2002-03 – Meng Du and Krisztina Filep
2001-02 – Mylène Bédard and Jianguo Zhang
2000-01 – Mardjan Tassoudji